CACET
AANVRAAG ARBITRAGE

Bevestig door aan te kruisen:
Bekijk het reglement
Uw gegevens
Voornaam
Naam
Straat + nr
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Beroep
Gegevens van het textielverzorgingsbedrijf
Bedrijfsnaam
Straat + nr (maatschappelijke zetel)
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail
Handelsregisternummer
Aard van de klacht
Omschrijving van het artikel waarover geklaagd wordt
Oorspronkelijke maat van het artikel:
Artikel (of stof) werd aangekocht bij:
op datum:
Prijs van het artikel (of de stof):


Zo mogelijk rekening of aankoopattest uploaden:
Eventuele kosten van naaiwerk:
Hoe lang werd het artikel gebruikt?
Hoe dikwijls werd het artikel gebruikt?
Was het artikel reeds eerder gereinigd of geverfd?
Indien ja: waar
en/of door wie
Was het artikel reeds eerder door uzelf gereinigd of geverfd?
Is het artikel voorzien van:
Waar zijn deze etiketten aangebracht ?
Waarover klaagt u?
Welke schadevergoeding eist u ?

Vul enkel in wat voor u van toepassing is

Op hoeveel schat u uw schade?


Beschouwt u het stuk als zijnde nog bruikbaar?


Wenst u het stuk terug?

(conform artikel 13 van het reglement, wordt bij toekenning van een
vergoeding het stuk niet terugbezorgd indien het als totaal verlies is
beschouwd)
Waar heeft U het artikel afgeleverd :


Indien bij een depothouder, welke ?
Heeft de depothouder U ervan in kennis gesteld dat
hij optrad voor de textielverzorger?
Was U, bij afgifte van het stuk, op de hoogte van de
Algemene leveringsvoorwaarden van de Textielverzorgingsbedrijven?
Hebt u bij afgifte van het stuk, een ontvangstbewijs
gekregen van de Textielverzorger?
Hoeveel bedroeg de prijs van het reinigen of verven?
Werd deze betaald?
Eventuele verdere gegevens
Op welke datum werd het verlies/de beschadiging vastgesteld?
Op welke datum werd het verlies/de beschadiging aan het textielverzorgingsbedrijf of desgevallend aan de depothouder gemeld ?
Datum van aanvaarding van het artikel door het textielverzorgingsbedrijf of door de depothouder
Datum van aflevering door het textielverzorgingsbedrijf
Was het artikel afzonderlijk verpakt?
Heeft U aan het textielverzorgingsbedrijf melding gemaakt van een bijzondere waarde?
Welke behandeling had U gevraagd?
Wat antwoordde het textielverzorgingsbedrijf op uw klacht?
Welke schadevergoeding heeft het textielverzorgingsbedrijf u aangeboden?
Datum waarop de voor behandeling van een klacht verschuldigde bijdrage is gestort:
Datum waarop het artikel waarover geklaagd wordt aan de commissie werd gezonden:
Wenst U op de dag van de zitting persoonlijk aanwezig te zijn?
Bent U lid van één der verenigingen vermeld op de Algemene Leveringsvoorwaarden?
zo ja : welke ?
nr. van lidmaatschap
Eventueel andere documenten die u wilt uploaden kan u hier selecteren: